TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ompelino Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 25.05.2018
Viimeisin muutos 28.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Ompelino Oy
2907267-3
Kalastajanmäki 5A LH
02230 Espoo
puh. 044 782 4264
email. info (a) ompelino.fi

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilö

Heidi Oravasaari
heidi (a) ompelino.fi

Saara Korosuo
saara (a) ompelino.fi

3. Rekisterin nimi

Ompelupalveluja käyttävät asiakkaat

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja mahdollinen laskutus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköposti ja tarvittaessa henkilökohtaiset mitat sekä osoitetiedot.

Tietoja säilytetään tilatun palvelun teon ajan, jonka jälkeen asiakas saa omat tietonsa mukaan tai me tuhoamme tiedot itse.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään kun hän tilaa ompelupalveluja yrityksen henkilöstön tai yrityksen sähköpostien kautta tai ottaa yhteyttä sosiaalisessa mediassa.

Alle 18-vuotiaan tietojen keräämiseen tarvitsemme huoltajan luvan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, 1 kuukauden kuluessa.